Wydanie nr 158/2020, Sobota 6.06.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Norberta, Dominika, Benignus, Gerarda, Symeon, Więcerad, Laurenty, Gerard, Klaudiusz, Norbert, Paulina, Kandyda
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

„Remont pomostu drewnianego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole”. Zapytanie ofertowe

„Remont pomostu drewnianego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole”. Zapytanie ofertowe fot. wikimedia.org
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wójt Gminy Stare Pole, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:„Remont pomostu drewnianego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 1. Dane zamawiającego:

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Pole

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 euro. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Stare Pole, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 27/2014 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 16 kwietnia 2014 r

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie ”zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Remont pomostu drewnianego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole”, tj. wykonanie projektu konstrukcyjnego pomostu oraz remont pomostu, polegający na wymianie pomostu drewnianego na pomost z tworzywa sztucznego z pełną kratą pomostową wema (antypoślizgową).

Pomost składa się z trzech części o następujących wymiarach:

Cz. I wynosi: 1,3 m x 19 m = 24,7 m2

Cz. II wynosi: 1,35 m x 13 m = 17,55 m2

Cz. III wynosi: 1,95 m x 9 m = 17,55 m2

Co razem stanowi: 59,80 m2

 1. Istotne warunki zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

 1. wykonanie projektu konstrukcyjnego z uwzględnieniem nowej nawierzchni pomostu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania oraz uzgodnienie go
  z Gminą Stare Pole,

 2. rozbiórkę istniejącego pomostu,

UWAGA! Pomost składa się z trzech części, prace powinny przebiegać etapowo.

 1. budowę nowego pomostu z tworzywa sztucznego z pełną kratą pomostową wema,

 2. wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku rozbiórki, wymiany elementów drewnianych oraz stalowych,

UWAGA! Zaleca się dokonanie oględzin na miejscu (po wcześniejszym umówieniu się) oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

 2. Posiadanie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 3. Dysponowanie odpowiednim sprzętem technicznym i osobami mającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania i obsługi przedmiotowego sprzętu.

 1. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% najniższa cena

 2. Oferowana cena brutto dotyczyć ma całości wykonania usługi polegającej na remoncie pomostu drewnianego uwzględniając określony w pkt. 4 zakres prac.

 3. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się oferowaną cenę brutto 100%.

 5. Zamawiający przyzna 100 pkt. ofercie z najniższą ceną, a każdej następnej ofercie podporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą wg wzoru:

Wartość punktowa ceny =

cena brutto najniższej oferty x 100

cena brutto badanej oferty

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania remontu: 2 miesiące od podpisania umowy/zlecenia.

 1. Warunki płatności:

Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie po odbiorze prac. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 1. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11 października 2019 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej na druku formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 1. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Polu w zamkniętej kopercie,

 2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,
  82-220 Stare Pole w zamkniętej kopercie.

Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób:

Oferta na:

Remont pomostu drewnianego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole”
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Nie otwierać przed dniem: 11.10.2019 r. do godziny 10.00

 

Oferta musi zawierać:

 1. czytelną pieczątkę firmową,

 2. datę sporządzenia,

 3. nazwę i adres lub siedzibę Oferenta,

 4. nr telefonu,

 5. numer NIP,

 6. oferowaną cenę brutto,

 7. czytelny podpis uprawnionej osoby ze strony Oferenta.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Anna Droździel – w zakresie formalnym, tel. 55 271 35 32 w. 45,
e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl

Mirosław Chanas – w zakresie technicznym oraz w sprawie ustalenia terminu oględzin, tel. 55 271 35 40 lub 664 933 029, e-mail.: miroslaw.chanas@cwz.pomorskie.pl

 1. Pozostałe informacje:

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 3. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające tych warunków zostaną odrzucone.

 4. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie: www.bip.starepole.pl

 5. Zamawiający skontaktuje się tylko z wybranym Wykonawcą.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy/zlecenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

 7. W sytuacji, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówi podpisania umowy/ zlecenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania zlecenia z kolejnym Wykonawcą.

 8. Czas związania z ofertą to 21 dni.

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.