Wydanie nr 218/2020, Środa 5.08.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Nonna, Cyriak, Abel, Maria, Memiusz, Oswalda, Oswald, Karolina
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Projekt budżetu na 2019 rok. Wydaki miasta Malborka przekroczą 173 miliony.

Budżet, to najważniejsza uchwała podejmowana przez Radę Miasta. Zobacz projekt na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2019 rok

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,pkt.9 lit. „c”,„d” ,„i” oraz pkt. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3    i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)- Rada Miasta uchwala co następuje:

 

 

    § 1

 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2019 w wysokości 161.225.120 zł  

     zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

     dochody bieżące w wysokości –     139.437.565 zł

     dochody majątkowe w wysokości –  21.787.555 zł

 

 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 173.421.715 zł  

z tego: a) wydatki bieżące  - 137.259.319 zł  

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.925.342 zł

 • dotacje –14.726.237 zł
 • wydatki na obsługę długu miasta  - 1.600.000 zł
 • świadczenia na rzecz os. fizycznych – 38.270.788 zł
 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –30.092.946 zł
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 644.006 zł

 

       b) wydatki majątkowe – 36.162.396 zł

w tym:

-   inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33.955.396 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych-  18.185.088 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.207.000zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 1. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 12.196.595 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4.  Przychody w kwocie 19.500.000 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 7.303.405 na rok 2019 stanowią załącznik nr 3.    

 

 

 

 § 2

 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z  załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 3

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok określa załącznik nr5.
 2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2019 rok stanowi załącznik nr 6.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2019 oraz dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr7.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 8.  

 

 

§ 4

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w wysokości 790.760 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 74.680 zł.
 2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2.000 zł
 3. Ustala się dochody z opłat  za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.
 4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 60.000 zł
 5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.850.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.850.000 zł.
 6. a) Ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:

zadania z projektów „Dużych”:

 • PIKNIK PARK –miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców o wartości 200.000 zł,
 • Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe o wartości 150.000zł

zadania z projektów „Małych”:

 • Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły – budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej o wartości 7.000 zł,
 • Wieczorki taneczne w parku Miejskim – cykl letnich zabaw połączonych z nauka tańca towarzyskiego o wartości 25.000 zł,
 • Szkolenie pro obronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych o wartości 19.500 zł,
 • Remont ulicy Widokowej (budowa) o wartości 20.000 zł.

b) ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”:

 • Escape room from school – Czy uda ci się wydostać? – wartość 5.000zł,
 • Komputery i inne bajery …-czyli noc mikołajkowa w szkole – wartość 5.000zł,
 • Krzyżem i mieczem – gra miejska – wartość 5.000 zł,
 • Zdrowo, muzycznie i fantastycznie – malborski festiwal kulturalno-sportowy – wartość 3.000 zł,
 • Wielki Bigos Talentów – Talent Show !!! – wartość 4.950 zł.
 1. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:
 • rezerwę ogólną w wysokości 190.000 zł,
 • rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.430.000 zł, z tego na:

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.000.000 zł

-    rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 430.000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 400.000 zł, z tego na:

- rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego 200.000 zł

- rezerwa celowa na inwestycje  – 200.000 zł.

 

 

§ 5

 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

-  obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-11,72zł

- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 2,61 zł,

-  kąpielisko miejskie ul.Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 13,66 zł

w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 720.000 zł.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Ustala się limit zobowiązań:

 • z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2019 kredytów -19.500.000 zł na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.196.595 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.303.405 zł

 • z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł,

 

 

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

 1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł
 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
 4. zaciągania kredytów w kwocie 19.500.000 zł  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.303.405 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 12.196.595 zł.

 

 

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza:

 1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,
 3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  w roku następnym.

  

 

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą nr XLVII/431/10 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu     i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malbork za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały

– przedkładam  Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

 • projekt dochodów budżetowych wg działów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 • projekt wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, wydatków z tyt. udzielonych poręczeń, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych w podziale na: inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym: wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) oraz zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
 • projekt przychodów i rozchodów,
 • projekt planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,
 • projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie Miasta,
 • projekt planu dotacji jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Miasta,
 • projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2019 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019,
 • projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

 

Ponadto w ramach informacji uzupełniających załączono:

 • projekt planu budżetu wg jednostek podległych,
 • projekt zestawienia wydatków inwestycyjnych na 2019 rok.

 

 

Dochody budżetowe

 

                   Przedstawiony w załączniku nr 1 projekt dochodów na rok 2019 w wysokości 161.225.120 zł skalkulowany został w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018, poz. 1530 ze zm.), pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018r.                     i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone     i własne na rok 2019 oraz własnych założeń i kalkulacji .

 

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

 • roczna planowana kwota  subwencji ogólnej  -32.964.690 zł, z tego:

część wyrównawcza – kwota podstawowa – 7.645.190 zł

część równoważąca – 1.004.475 zł

część oświatowa – 24.315.025  zł

 • dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa   – 37.532.983  zł
 • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 13.558.926 zł
 • dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł
 • dotacja celowa z Gminy Nowy Staw na realizacje zadań związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku – 15.440 zł
 • dotacja celowa od Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malborka zadania z zakresu transportu zbiorowego – 20.000 zł
 • dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy SP 3 – 457.506 zł
 • pozostałe dochody własne – 76.669.575 zł.

 

Część wyrównawcza (podstawowa) w wysokości 7.645.190 zł została obliczona na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Miasta za rok 2017 oraz w oparciu o dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2017 roku. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

 

Część równoważąca w kwocie 1.004.475 zł została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem m.in.: wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.).

 

Część oświatowa w wysokości 24.315.025 zł naliczona została przez Ministra Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmiana  liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

 

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone otrzymano w wysokości 32.499.813 zł na:

 • zadania administracji państwowej - 412.000-zł
 • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 7.680 zł
 • ośrodek wsparcia (ŚDS) – 849.623 zł
 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –12.500.000 zł
 • wspieranie rodziny – Dobry Start – 911.710 zł
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 75.000 zł
 • ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiek.) –3.800 zł
 • usługi specjalistyczne – 40.000 zł,
 • świadczenia wychowawcze – 17.700.000 zł.

 

     Dotacje celowe na bieżące zadania własne wynoszą 5.033.170 zł                i przeznaczone są na następujące zadania:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 178.500zł
 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) –534.500 zł
 • zasiłki stałe – 1.419.500 zł
 • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.700 zł
 • pomoc państwa w zakresie dożywiania 60 % – 1.035.000 zł,
 • w kwocie 1.388.970 zł zaplanowano dotacje w dz. 801 i odpowiednio w rozdziałach:

80103-  53.314 zł

80104 – 1.317.417 zł

80106 – 18.239 zł.

 

Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarz - 6.000 zł.

 

 

 

 

 

Na podstawie podpisanych umów oraz wniosków Wydziału Inżynierii, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Środowiskowego Domu Samopomocy wprowadzono do projektu budżetu 2019  dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie łącznej 13.558.926 zł dotyczące następujących projektów:

 • Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym                          i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum w ramach RPO WP 2014-2020 – 5.844.391 zł
 • Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 – 2.760.647 zł,
 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020 – 1.675.000 zł
 • Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020 – 778.053 zł
 • E-Zdrowie w obszarze funkcjonalnym Malbork-Sztum – 18.724 zł,
 • Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj      i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – 1.131.632zł,
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020 – 719.602 zł,
 • Malbork na „+” działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 154.592 zł
 • Miasto Malbork dla rodziców – doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim w ramach RPO WP – 174.114 zł,
 • W rodzinie siła- rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gminach sąsiednich – 302.171 zł.

 

Dotacja celowa z Gminy Nowy Staw na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku zaplanowana została wysokości 15.440 zł.

 

Dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Malbork została zaplanowana w wysokości 20.000 zł w związku z powierzeniem Miastu zadania z zakresu transportu zbiorowego.

 

Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy SP 3  zaplanowano w wysokości 457.506zł

 

Pozostałe dochody własne na rok 2019 skalkulowano w wysokości 76.669.575zł wg następujących źródeł pochodzenia:

 • udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.895.593zł
 • udział Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.387.631 zł
 • dochody z mienia komunalnego –9.658.000 zł
 • podatki i opłaty łącznie z odsetkami (dz. 756)  –21.163.000 zł
 • dochody z tyt. opłat od mieszkańców w związku z przejęciem od 01.07.2013r. przez miasto obowiązku odbioru odpadów na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 6.850.000zł
 • dochody jednostek podległych  i inne wpływy – 2.715.351 zł

 

Skalkulowany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób  fizycznych dla gmin wynosi  38,08 % (Miasto Malbork- 34.895.593 zł) (2018- 37,98%, 2017-37,89%; 2016- 37,79%; 2015-37,67%) ogółu planowanych wpływów z tego tytułu.

 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, zaplanowano w wysokości 1.387.631 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz sytuacji gospodarczej kraju.

 

W zakresie większości podatków i opłat lokalnych nie przewidziano wzrostu stawek. Wzrost stawek przewiduje się m.in. w opłacie śmieciowej.

Planowane wpływy opłaty targowej zostały zaplanowane w niższej wysokości aniżeli w roku 2018, co wynika z dokonanymi inwestycjami w okolicy targowiska.

Przy ustaleniu podatków i opłat brano także pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego w tym stany zaległości oraz przewidywaną wielkość przypisu netto tych dochodów w roku przyszłym.

 

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 9.658.000 zł z tyt.:

 • wpływów za wieczyste użytkowanie –577.000 zł
 • wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność- 101.000zł
 • dochodów z najmu i dzierżawy – 600.000 zł
 • sprzedaży mienia komunalnego – 8.000.000 zł
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 380.000 zł

 

W ramach sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się uzyskać między innymi z tyt.:

 • lokale mieszkalne 2 szt.,
 • sprzedaży gruntów – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (m.in.: os.Słupecka II, ul. Bażyńskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Słowackiego)  – 13 działek
 • grunty – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna – lokalizacje z nowego mpzp Bażyńskiego – 3 działki
 • grunty – funkcja usługowa – m.in.: nieruchomości gruntowe: ul.Głowackiego (pozostały teren dawnej SP 3),ul. Daleka- Al. Wojska Polskiego, ul. Daleka (usługi medyczne).

 

Dochody jednostek podległych  zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek.

 

 

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

                Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2019 zakłada kwotę 173.421.715 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 137.259.319 zł, wydatki majątkowe 36.162.396zł. Projekt budżetu na 2019 r. spełnia warunek zawarty w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

 

Struktura wydatków bieżących na rok 2019 przedstawia się następująco:

 • środki na wynagrodzenia i pochodne – 51.925.342 zł
 • wydatki na obsługę długu    - 1.600.000 zł
 • dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego –  720.000 zł
 • dotacje bieżące podmiotowe dla instytucji kultury – 3.739.512 zł
 • dotacje dla przedszkoli niepublicznych(także w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy) – 6.851.628,-zł
 • dotacja dla dotychczasowego publicznego gimnazjum katolickiego                   i gimnazjum niepublicznego Awans –  251.000 zł

- dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku wraz z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy   – 1.383.480 zł

- dotacje dla oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej- 185.000zł

- pomoc finansową dla Gminy Elbląg (na pogotowie socjalne) -35.000 zł,

-  dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne – 132.000 zł

-   pozostałe dotacje bieżące –1.428.617zł

-   rezerwa ogólna – 190.000 zł

 • rezerwa celowa  na wydatki bieżące – 1.430.000 zł, z tego na:

rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.000.000 zł (w rezerwie planowano między innymi odprawy emerytalne dla nauczycieli)

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.)-430.000 zł

 • pozostałe wydatki bieżące  (m.in.: utrzymanie dróg, gospodarka komunalna

i mieszkaniowa, zasiłki z opieki społecznej, oświata, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (6.850.000 zł) wydatki rzeczowe w jednostkach podległych itp.) – 67.387.740 zł.

 

W wydatkach budżetu ujęto następujące zadania Budżetu Obywatelskiego w związku z uzyskaniem wyników głosowania:

zadania z projektów „Dużych”:

 • PIKNIK PARK –miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców o wartości 200.000 zł,
 • Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe o wartości 150.000zł

Zadania z projektów „Małych”:

 • Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły – budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej o wartości 7.000 zł,
 • Wieczorki taneczne w parku Miejskim – cykl letnich zabaw połączonych z nauka tańca towarzyskiego o wartości 25.000 zł,
 • Szkolenie pro obronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych o wartości 19.500 zł,
 • Remont ulicy Widokowej (budowa) o wartości 20.000 zł.

 

Ustalono listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Malborskiego Budżetu Obywatelskiego „Junior”: 

 • Escape room from school – Czy uda ci się wydostać? – wartość 5.000zł,
 • Komputery i inne bajery …-czyli noc mikołajkowa w szkole – wartość 5.000zł,
 • Krzyżem i mieczem – gra miejska – wartość 5.000 zł,
 • Zdrowo, muzycznie i fantastycznie – malborski festiwal kulturalno-sportowy – wartość 3.000 zł,
 • Wielki Bigos Talentów – Talent Show !!! – wartość 4.950 zł.

 

W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych w większości jednostek budżetowych Miasta Malborka przewidziany jest wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu 3 % z wyjątkiem jednostek, w których obowiązujący układ zbiorowy reguluje inaczej te kwestie. W zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli to Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia             i pochodne obejmują w większości jednostek wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe bezosobowe, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

 

W rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych ujęto między innymi: środki na wypłatę odpraw dla nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i pracowników samorządowych.

     

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 36.162.396 zł, na które składają się :

 1. planowane wydatki inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z załączonym zestawieniem wydatków inwestycyjnych na 2019, w tym:

rezerwa celowa na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego – 200.000 zł

rezerwa celowa na inwestycje – 200.000 zł,

 1. wydatki majątkowe, zgodnie z podjętymi uchwałami RM M-ka:

- uchwała RM M-ka nr XLIV/458/2018 z 28.06.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp.zo.o. – 2019 r. kwota 1.502.000zł,

- uchwała RM M-ka nr XL/409/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku – 2019 r. kwota 705.000 zł

 

W załączonym zestawieniu wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zawarto  następujące inwestycje:

 • budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami na osiedlu Piaski,
 • budżet obywatelski – remont ulicy Widokowej (budowa),
 • modernizacja dróg – Wydział IZP,
 • modernizacja dróg w Malborku,
 • projekt wielobranżowy ul. Jagiellońska,
 • projekt unijny: Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach ZPT MOF Malbork-Sztum,
 • przebudowa ul. Słowackiego,
 • subregionalna trasa rowerowa
 • projekt unijny: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja
 • modernizacja otoczenia malborskiego zamku – bulwarów nad Nogatem,
 • projekt unijny: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy w ramach RPO WP 2014-2020
 • poza projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy,
 • Mieszkanie na „+”
 • projekt unijny: Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020,
 • remonty i modernizacje pustostanów
 • rewitalizacja
 • modernizacja cmentarza komunalnego
 • Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne,
 • projekt unijny: e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum w ramach RPO WP 2014-2020,
 • zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego: Miasto Malbork dla rodziców – doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w Żłobku miejskim w ramach RPO WP
 • projekt unijny: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum,
 • budowa kolektora … - poza projektem,
 • sieć deszczowa ul. Szeroka, Rolnicza-Smoluchowskiego,
 • uzupełnienie brakującej infrastruktury,
 • zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji na działkach os. Słupecka II
 • uzupełnienie oświetlenia w mieści,
 • dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 • projekt unijny: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020
 • Modernizacja Ratusza Miejskiego
 • Zewnętrzne Muzeum Fortyfikacji
 • Sala gimnastyczna SP 3
 • Sala gimnastyczna SP 3 z zapleczem socjalnym, łącznikiem i blokiem dydaktycznym w ramach dofinansowania z FRKF,
 • dotacja celowa inwestycyjna dla OSiR na modernizacje kąpieliska miejskiego
 • Budżet obywatelski – Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe,
 • Budżet obywatelski – PIKNIK PARK – miejsce grillowania i piknikowania dla mieszkańców,
 • place zabaw.

 

 

 

 

Zgodnie z zapisem paragrafu 5 uchwały Rady Miasta Malborka nr XLVII/431/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały – w ramach materiałów informacyjnych do projektu budżetu przedłożono zestawienie wydatków inwestycyjnych na rok 2019 oraz budżet Miasta Malborka na 2019 rok wg jednostek.

 

 

 

 

Przychody

 

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 19.500.000 zł, która stanowi przychody z tyt. planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu w 2019 roku. Spłata w/w kredytu planowana jest od roku 2020 przez 10 lat.

 

 

Rozchody

 

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tyt. zaciągniętych  pożyczek i kredytów, przypadające do spłaty w 2019 roku w wysokości 7.303.405zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2019 – 2031  zakłada się osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
mieszkaniec
mieszkaniec 21.11.2018, 15:06
Ciekawa jestem, czy w końcu znajdą się pieniądze na wykonanie drogi na ulicy ks. Łęgi. Od roku obiecana jest nam droga a my nadal zrywamy zawieszenia, a przesyłki doręczyciele przynoszą na piechotę, bo boją się o swoje auta i zostawiają je na początku ulicy. Nadzieja wstąpiła w nas, gdy na początku roku opublikowano w mediach, że droga zostanie w tym roku wykonana i.... na nadziei się skończyło. Zapraszam tv na naszą drogę... Może Wasza interwencja pomoże....