Wydanie nr 190/2020, Środa 8.07.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Adrian, Kilian, Kiliana, Prokop, Eugeniusz, Odeta, Edgar, Chwalimir, Adolf, Adolfa, Piotr, Teobald
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole ogłasza rokowania na zbycie niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

 

W związku z art. 39 ust. 2 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Wójt Gminy Stare Pole ogłasza rokowania na zbycie niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Jedn. ewid.: Stare Pole

Obręb: Złotowo (0016)

Działka Nr 121

Nr KW: GD1M/00018939/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,5300 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Br-RIIIa, użytkowana rolniczo w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu znajdują się tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny użytkowane rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nieurządzonej.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 121 obręb Złotowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Cena wywoławcza nieruchomości:

27 000,00 zł

Termin wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości podlega zapłacie w dwóch ratach.

I rata płatna w wysokości połowy ceny osiągniętej w rokowaniach nie później niż do dnia zawarcia umowy.

II rata płatna w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

 

 1. Terminy przeprowadzonych przetargów:

I przetarg ustny ograniczony odbył się 8 grudnia 2017 r.

II przetarg ustny ograniczony odbył się 13 lutego 2018 r.

 1. Warunki przystąpienia do rokowań:

 2. Działka o nr ewidencyjnym 121 obręb Złotowo stanowi grunty rolne. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
  o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone ww. ustawie.

 3. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt. III należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej 6 do dnia 11 maja 2018 r. godz. 14.00 z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 121 położonej w Złotowie”.

 4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) – dz. nr 121 obręb Złotowo przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu zaliczki należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 5. Wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do 11 maja 2018 r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy
  w Starym Polu.

 6. Wpłacona zaliczka zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania rokowań, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zwrotowi – uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają.

 7. Osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

 8. Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów
  i dodatkowych oświadczeń:

 9. oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Stare Pole w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo (załącznik nr 1).

 10. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (właścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta (załącznik nr 1).

 11. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2).

 12. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Polu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (załącznik nr 3).

 13. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (załącznik nr 4).

 14. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Stare Pole.

 15. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

 16. Termin i miejsce rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6.

 1. Pozostałe warunki rokowań:

 2. Uczestnik rokowań winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 4. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań.

 5. Informacje dodatkowe:

 6. Nieruchomoś

 7. nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

 8. Nieruchomoś

 9. nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 10. Wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

 11. Protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 12. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań.

 13. Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Stare Pole.

 14. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 15. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona
  z podatku VAT.

 16. Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 17. Ogłoszenie o rokowaniach podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl

 18. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

 

 

 

Info : UG Stare Pole

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (6)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.