Wydanie nr 190/2020, Środa 8.07.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Adrian, Kilian, Kiliana, Prokop, Eugeniusz, Odeta, Edgar, Chwalimir, Adolf, Adolfa, Piotr, Teobald
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - 11.01.2018

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej - 11.01.2018 fot. wikimedia.org
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu, trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Stare Pole ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Jedn. ewid.: Stare Pole

Obręb: Złotowo (0016)

Działka Nr 121

Nr KW: GD1M/00018939/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,5300 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – Br-RIIIa, użytkowana rolniczo w bezpośrednim sąsiedztwie i otoczeniu znajdują się tereny zabudowy siedliskowej oraz tereny użytkowane rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej nieurządzonej.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 121 obręb Złotowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Cena wywoławcza nieruchomości:

29 900,00 zł

Termin wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

I. Uzasadnienie wyboru przetargu:
Działka o nr ewidencyjnym 121 obręb Złotowo stanowi grunty rolne. Wybór formy przetargu jako ustny ograniczony jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).
 Nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu ww. ustawy może być wyłącznie rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

II. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi 
w pkt. III w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym w dniu 30 listopada 2017 r. – dz. nr 121 położona w Złotowie.” należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole w terminie do 8 lutego 2018 r. do godz. 15.30 w Sekretariacie.

III. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
1. oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Stare Pole w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej Gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta danej Gminy w którym prowadzone jest to gospodarstwo (załącznik nr 1).
2. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (właścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta (załącznik nr 1).
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2).
4. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Starym Polu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (załącznik nr 3).
5. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (załącznik nr 4).
6. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Stare Pole.
7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta, zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.
8. potwierdzenie wniesienia wadium.

IV. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu:
Kryteria:
1. Osoby, które złożą zgłoszenie uczestnictwa, o którym mowa w pkt II wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt III, 
2. Wniosą wadium o którym mowa w pkt V.
W dniu 12 lutego 2018 r., po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. urzędu, przy ulicy Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Sekretariacie.

V. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
1. Wpłacenie wadium w wysokości 2 990,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) – dz. nr 121 obręb Złotowo,
- przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 8 lutego 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
4. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

VI. Termin i miejsce przetargu:
II przetarg ustny ograniczony odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

VII. Pozostałe warunki przetargu:
1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 300,00 zł.
4. Jeżeli  uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginały pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

VIII. Informacje dodatkowe:
1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.
2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
3. Wygrywający przetarg pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
4. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
5. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
6. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
7. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
8. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona 
z podatku VAT.
9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
10. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl
11. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

Info : UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (6)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.