Wydanie nr 348/2018, Piątek 14.12.2018
imieniny: pokaż (8 imion)Pompejusz, Sławobor, Alfred, Nahum, Arseniusz, Noemi, Izydor, Heron
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku

Nowy Dwór Gdański : Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o

Nowy Dwór Gdański : Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o fot. wikimedia.org
Rada Nadzorcza Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

1. Informacje ogólne.
Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze
Gdańskim jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Gmina Nowy Dwór
Gdański oraz Gmina Miasta Krynica Morska.
Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu.
2. Wymagania wobec kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze,
3) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych, przez co należy rozumieć
zarządzanie zespołem ludzkim,
5) dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu
spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) niekaralność za przestępstwo umyślne,
8) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia
funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub ustawowym bądź umownym
zakazom konkurencji.
3. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie
umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o
podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności
spółki.
4. Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:
1) list motywacyjny z podaniem numeru telefonu, adresu do korespondencji, adresu poczty
elektronicznej, zawierający koncepcję zarządzania Spółką i rozwoju Spółki z
uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje,
2) życiorys/CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie doświadczenie zawodowe i staż
pracy,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych,
6) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub
ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
8) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Żuławskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
uzyskanych podczas postępowania konkursowego,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
konkursu,
10) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu
11) oświadczenie, że kandydat na Prezesa Zarządu:
a) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze
poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub
innej umowy o podobnym charakterze,
b) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub
świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym
charakterze,
d) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej
organizacji związkowej,
e) jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec
działalności spółki.
Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata.
5. Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Spółki – nie otwierać” należy składać w terminie do 24 stycznia 2018 r. do godz. 15:00
osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.
Wejhera 3 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty zostaną otwarte w dniu 24 stycznia
2018 r. o g. 16.00 na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim sala nr 18 w dniu 7 lutego br. o
g. 16.00.
6. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której
ocenia się w szczególności:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
2) znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce
handlowej,
5) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości
zarządczej,
6) przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.
7. Zapoznanie się z dokumentami spółki jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu spotkania pod nr 604536351 w siedzibie spółki przy ul. Plac Wolności 20 w
Nowym Dworze Gdańskim.

8. Dokumenty nadesłane po w/w terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów
określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

9. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdym czasie bez podania
przyczyn.
10.Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
11.Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na stronach Urzędów Miejskich w
Nowym Dworze Gdańskim oraz Krynicy Morskie

 

 

 

 

Info : miastonowydwor.pl

Katarzyna De Guzman

Załączone pliki do pobrania (2)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Dwór Gdański


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.