Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork : Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 - 20.07.2017

Malbork : Stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 - 20.07.2017 fot. wikimedia.org
Informacja Urzędu Miasta Malborka na temat wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy   złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5, parter, pokój nr  1 b   w terminie do 15 września 2017 r. 

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta Malborka oraz w Urzędzie Miasta Malborka w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu przy Placu Słowiańskim 5, parter, pokój nr 1 b.

Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.),
- Uchwała Rady Miasta Malborka nr  XXII/224/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia

„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Malborka”.

Kto może złożyć wniosek?

- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
- stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

(Rodzice,  opiekunowie  prawni  uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać  upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Kto może otrzymać?

- Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
 

- Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjn-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie  ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.). 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i
źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
 

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.
Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych, 
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miejskiej Malbork,
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pouczenie:​

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
 
Wysokość stypendium:
 
Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których
mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.).
 
1. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym doku szkolnym ustala się:
 
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 70% kryterium dochodowego w kwocie
do 120% kwoty zasiłku rodzinnego,
2) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 40% do 70% kryterium dochodowego 
w kwocie do 160% kwoty zasiłku rodzinnego,
3) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie poniżej 40% kryterium dochodowego w kwocie
do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
 
2. Stypendium dla ucznia, w którego rodzinie występuje okoliczność, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przyznaje się w kwocie wskazanej w pkt 1 podwyższonej o 20%, przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
 
Dokumentowanie wydatków:
 
Stypendium   szkolne   realizowane   jest   poprzez   refundację   poniesionych   przez   wnioskodawcę
wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów
według   katalogu   wydatków   kwalifikowanych po   przedłożeniu   dowodu   potwierdzającego
poniesione   wydatki  wystawionego   na   wnioskodawcę,   w   formie   gotówkowej,   do   wysokości
przyznanego stypendium szkolnego.
 
W roku szkolnym  2017/2018 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
 
- zakup podręczników od czerwca 2017r.,
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2017r. do czerwca 2018r. – według wykazu wydatków
kwalifikowanych,
- abonament internetowy od września 2017r. do czerwca 2018r.
- bilety za dojazdy do szkoły od września 2017r. do czerwca 2018r .
 
Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
- Zaświadczenie o wysokości:
-  dochodu netto z zakładu pracy
-  renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
-  alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub   zaświadczenie
komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego),
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez
prawa do zasiłku),
- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek
okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). ​
- Zaświadczenie   lub   decyzja   z   Wydziału   Spraw   Społecznych   Urzędu   Miasta   Malborka   o
przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
- Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych   z urzędu gminy albo
oświadczenie   o   nieposiadaniu   hektarów   przeliczeniowych.   Przyjmuje   się,   że   z   1   ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2016r. lub oświadczenie (w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych),
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  lub oświadczenie zawierające informację o formie
opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS
(działalność   gospodarcza   opodatkowana   na   zasadach   określonych   w   przepisach   o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne),
- Zaświadczenie ze szkoły (z wyłączeniem szkół, podległych samorządowi Miasta Malborka tj.:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi w Malborku , Szkoła Podstawowa nr 2 z
oddziałami   gimnazjalnymi   w   Malborku,   Szkoła   Podstawowa   nr   3   w   Malborku,   Szkoła
Podstawowa  nr  5 z   oddziałami   gimnazjalnymi   w  Malborku,  Szkoła   Podstawowa   nr  6  z
oddziałami   gimnazjalnymi   w   Malborku,   Szkoła   Podstawowa   nr   8   w   Malborku,   Szkoła
Podstawowa nr 9 w Malborku.
 
- Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE  PROSI SIĘ  O SKŁADANIE
KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
 
Wnioski do pobrania w załącznikach poniżej
 
Info : UM Malbork
Katarzyna De Guzman

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.