Wydanie nr 340/2019, Piątek 6.12.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Angelika, Heliodor, Agata, Dionizja, Mikołaj, Emilian, Leoncja, Piotr
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą własność Gminy Stare Pole, położonej w Złotowie - 06.06-06.07.2017

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącą własność Gminy Stare Pole, położonej w Złotowie

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 97/2

Obręb: Złotowo

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00006077/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,1284 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa, użytkowana rolniczo
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa siedliskowa oraz tereny użytkowane rolniczo, działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą gminną urządzoną.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 97/2 obręb Złotowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma przekazania:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

9 900,00 zł netto

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

Informacja dodatkowa:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

 1. I przetarg odbędzie się 6 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole:

 2. Nieruchomoś

 3. nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomoś

 4. .

 5. Nieruchomoś

 6. nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 7. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 3 lipca 2017 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
  o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone
  w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 100,00 zł.

 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

 9. Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 1490).

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl .

Dawid Bochon

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.